Türkçe Kooperatif Kaynakçası

Acar, İ. ve Yıldırım, İ. 2000. Mandıra işleten Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ortak işletmelerin ekonomik analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.10 sayı:1, Van.

Akın, S., Özdemir, G. 2010. Diyarbakır İli Çermik İlçesi bağcılığı ve üzüm üreticilerinin örgütlenmeye bakış açıları. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa

Aktan, Can Coşkun 2008, “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”, http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale132.pdf (15/03/2015).

Alkan A, (1998), Türkiye’de 1980den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, İmaj Yayınevi, Ankara.

Anbarlı Deniz ve Acar A. 2005. Bir Selçuklu ve Osmanlı Örgütlenme Örneği Olarak Ahiliğin Yapısı ve Fonksiyonları, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 5, Haziran, 101-113.

Anonim, 2001. Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1003, [Ulaşım: 14 Şubat 2015].

Anonim, 2014a. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, http://www.tarim.gov.tr/TRGM, [Ulaşım: 10 Ocak 2015].

Anonim, 2014b. Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1047, [Ulaşım: 25 Şubat 2015].

Anonim, 2014b. Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1047, [Ulaşım: 25 Şubat 2015].

Arman İ, 2006, Türkiye’de ve Dünyada Tüketim Kooperatifleri, Karınca Dergisi, Sayı: 841, Ocak, 3-7.

Ay, A. ve Yapar, S., 2009. Dünya Ticaret Örgütü Tarım Mevzuat. Yetkin Yayınları 5. Baskı, Ankara.

Başar H., (1983), Türkiye’de ve Dünya’da Kooperatif Kuruluşların Sosyo-Ekonomik Yapısı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Uludağ Üniversitesi Yayınları Yayın No: 3- 020- 0066, Bursa.

Başaran, Hayati; Burak Özsaraç; Hakan Tunçağıl; Işıl Uçan; Hazal Gökalp; Nilay Özlem Kıyak. 2015. Kooperatiflerin Yönetimine Küresel Sürecin Etkisi (Stratejik Yönetim Dönemi)  koop.gtb.gov.tr/…/KOOP%20YONETIMINE%20KS%20ETKISI-2015%200320-2%…

Bayar, Fırat. “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/firatbayar.pdf (15/03/2015).

Bozoğlu, M., Cinemre, H., Ceyhan, V. 2001. Tarımsal sanayinin geliştirilmesinde kooperatifleşme: Tonya örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi,  Samsun

Çıkın A. ve Karacan A. R., (1994), Genel Kooperatifçilik, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir.

Çıkın, A., 2003. Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve m (02.09.2008)

Çıkın, A., Çukur, F., Çukur, T., Dayan, V. 2010. Yerel kalkınma ve tarımsal kooperatifler: Milas ilçesi örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa

Çıkın, A., Yercan, M. 1995. Tarımda üretici örgütlenmesi. Türkiye Ziraat Müh. IV. Teknik Kongresi Bildirileri, Ankara.

Çıkın, Ayhan 1990, Tarımsal Kooperatif İşletmeciliği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basımevi, İzmir

Çorbacı A., 1987, Türkiye’de Konut Kooperatifçiliği ve Halkla İlişkileri “Kent-Koop” Örnek Olayı, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Temmuz, Eskişehir.

Dedeoğlu, M., Yıldırım, İ. 2006. Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ortak işletmelerin ekonomik analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 16 (1), Van.

Demir E., 2004, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kooperatif İşletmeciliği Yönünden Analizi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları No: 96, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Ankara.

Demir Saygılı, Duygu 2014, Merkezi Kamu İdarelerinde Stratejik Planların Uygulama Etkinliğinin Artırılması, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ankara

Demirci, R. 2003. Kooperatiflerde bağımsızlık. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi. Sayı: 139. ISSN: 1300-1469.

Dinler, Z. 2008. Tarım Ekonomisi (6. basım). Ekin Kitabevi Yayınları.

Duymaz Ş., vd., 1995, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeniden Yapılanması, Friedrich Ebert Vakfı Yayınları, Gürtaş Ofset, İstanbul.

Erken V., 2007, Ahilik Teşkilatının Vizyonu, Karınca Kooperatif Postası Dergisi, Sayı: 843, Mart, 24- 28.

Ertan, A., Turan A. 2001. GÜLBİRLİK ortaklarının kooperatif ortak ilişkisi yönünden analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta

Eşkinat, R., 1998. Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisine Etkisi. T.C. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:3, Eskişehir. Sorumlu Yazar Nilüfer SERİNİKLİ nserinikli@hotmail.com

Everest, B. 2009. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında çiftçi örgütlerinin rolü ve önemi: Çanakkale tarımsal kalkınma kooperatifleri örneği. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Fındıkoğlu Z. F., 1967, Kooperasyon Sosyolojisi, Nazari ve Tatbiki Kooperatifçilik Denemesi, İstnabul Üniversitesi Yayım No: 1206, İktisat Fakültesi Yayımı No: 198, Fakülteler Matbaası, İstanbul.

Geray C., 1993, 1990‟lı Yılların Başında Konut Kesimi ve Kooperatifçilik, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yayınları/ 1 Yıllık 92‟den Ayrı Basım, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Geray, C. 2014. Kooperatifçilik. Nika Yayınevi. ISBN: 978-605-64609-2-0.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 2015a. Tarımsal örgütlenme tablosu http://www.tarim.gov.tr/TRGM//Tarimsal-Orgutlenme-Tablosu Erişim: Eylül, 2015.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 2015b. Stratejik plan 2013-2017. http://www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Stratejik%20Plan%202013-2017.pdf Erişim: Eylül, 2015.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 2015b. Stratejik plan 2013-2017.

Gökkaya N, 1995, Tarım Kooperatifçiliğimiz, Kooperatif Dünyası, Sayı: 289, Nisan, 6- 15.

Greene, W.H., 1997. Econometric Analysis. Prentice-Hall International, Inc., 1000s

Güldoğan, Evren 2007, “Tarımsal Kooperatifçiliğin Düzenlenmesi ve Desteklenmesi”,  http://www.promaya.com.tr/assets/doc/1%20Evren%20G%C3%BCldo%C4%9Fan%20-%20TAR%C4%B0S%20Rapor%20-%202007.pdf (15/03/2015).

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (http://koop.gtb.gov.tr/faaliyetlerimiz/projelerimiz/kooperatif-bilgi-sistemi-koopbis 15/03/2015)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2013, Gelişmiş Ülkelerde Başarılı Kooperatifçilik Uygulamaları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,2012, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016 (TÜKOSEP), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,2013, “Türkiye Kooperatifçilik Raporu-2013”,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. 2015. Kooperatif istatistikleri bülteni. http://koop.gtb.gov.tr/data/52ce773b487c8e3b38d8fa65/Koop-%C4 %B0statistik%2010 %2010%2001%20(2).pdf Erişim: Eylül, 2015.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. 2015. Kooperatif istatistikleri bülteni.

Gümüş,İ (1994), Günümüz Sorunlarının Çözümünde Tüketim Kooperatiflerinin Yeri ve Önemi, 94 Kooperatifçilik Yıllığı, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları No: 85, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Ankara.

Günden, C. ve Miran, B. 2007. Bulanık eşli karşılaştırma yöntemiyle çiftçilerin amaç hiyerarşisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2.

Hazar N, 1990, Kooperatifçilik Tarihi, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yayınları No: 3, Baskı 3, Ankara.

Hazar N.,1996, Kooperatifçilik Dersleri, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yayınları No: 4, Tolga Matbaası, Ankara.

Hazar N.vd., 1997, Türkiye‟de Kooperatifçilik, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, Yayın No: 88,

http://koop.gtb.gov.tr/faaliyetlerimiz/projelerimiz/kooperatifcilik-gelistirme-ve-uyum-egitimi-programi-koopgep 15/03/2015)

http://koop.gtb.gov.tr/faaliyetlerimiz/projelerimiz/kooperatifcilik-yuksek-lisans-ve-doktora-tezleri-destek-projesi-kooptez 15/03/2015)

http://koop.gtb.gov.tr/faaliyetlerimiz/projelerimiz/kooperatif-girisimciligi-egitim-projesi-koopgir 15/03/2015)

http://koop.gtb.gov.tr/faaliyetlerimiz/turkiye-kooperatifcilik-istatistiklerinin-guclrnirilmesi-projesi-20152018 15/03/2015).

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/— mp_ent/documents/publication/wcms_108416.pdf (15/03/2015).

http://www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Stratejik%20Plan%202013- 2017.pdf Erişim: Eylül, 2015.

http://www.turkey.coop/haberdetay/Turkıye%E2%80%99-De-Kooperatıfcılık-Egıtımının-Kurumsallastırılması-Calıstayı-Yapıldı—25-Nısan-2014-/42 (15/03/2015).

İnan, İ. H., 2008. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.

İnan, İ.H., Kumkale, İ., Gaytancıoğlu, O. 1999. Trakya’da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü. Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No:91, Ankara

Kalaycı, Ş., 2010. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asıl Yayın, s.426, Ankara

Karlı, B. 2003. GAP Alanındaki Tarım kooperatifleri ve diğer çiftçi örgütlerinin bölge kalkınmasındaki etkinliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın no: 97 ISBN 975-407-122-5

Karlı, B., Yurdakul, O., Şılbır, Y., Baytekin, H. 1992. Şanlıurfa Tarım Reformu Uygulama Bölgesinde Tarımsal Yapı Analizleri Ve İşletme Avlusu Modeli Geliştirilmesi. Proje No: 91 K 070350, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü – Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa

Kartal,Zeki,2007, “Kavramsal ve Tarihsel Yönleri ile Küreselleşme”  http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/8_2_Makale_14.pdf (15/03/2015).

Kayıkçı M ve S. Kayıkçı, 2007, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri‟nin Yeniden Yapılandırılması, Türkiye‟de Kooperatifçiliğin Temel Sorunları ve Çözüm Yolları, Gazi Üniversitesi Koop- Mer Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, T.C. Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yayını No:1, Ankara.

Kılıç, B. ve M., Bozoğlu. 2012. Samsun ilindeki tarımsal kalkınma kooperatifi ortaklarının kooperatifçilik ilkeleriyle ilgili bilinç düzeyleri. 10. Tarım Ekonomisi Kongresi (5-7 Eylül 2012, Konya) Bildirileri.

Kızılaslan, N., Gürler, Z., Kızılaslan, H. 1996. Türkiye’de tarım kredi kooperatiflerinde kooperatif ortak ilişkilerinin değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği). Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi,  Adana

Kocabaş Ö. Y., 2003, Türkiye‟De Kooperatifçilik Düşüncenin Gelişimi, Tarım Ekonomisi Derneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt: 8, 15- 24.

Koç H, 1995, Kooperatifçilik, Gazi Büro Kitapevi, Ankara.

Koç H., 2007, Türkiye‟de İlgili Bakanlıkların Görev Alanına Giren Birim Kooperatif ve Üst Örgütleri Sayısal Dağılımı, Türkiye‟de Kooperatifçiliğin Temel Sorunları ve Çözüm Yolları, Gazi Üniversitesi, KOOP-MER Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, T.C. Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yayını No: 1, Ankara.

Kooperatifçilik, Yar Müdafaa-i Hukuk Dergisi, Sayı , Ankara.

Köy- Koop, (Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği), (2008), Köy- Koop‟un tarihçesi, http://www.koy-koop.org/tarihce.htm, (EriĢim: 28-1-2008).

Kurtaslan, T., Doğaner, M. 2004. Çiğ süt pazarlamasında çiftçilerin tarımsal kooperatiflere yaklaşımlarının değerlendirilmesi (Aydın İli Örneği). Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat

Moctehedi M, 1988, Tüketicinin Korunmasında Tüketim Kooperatifleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı- Sosyal Değişme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Mülâyim Z. G., 1992, Kooperatifçilik, 1. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.

Mülâyim Z. G., 2006, Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara.

Mülayim, Z., G. 2010. Kooperatifçilik. Yetkin Basımevi Yayınları.

Mülayim, Z.G. 2010. Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları, Yayın Kodu: Isbn 978-975-464-035-9, Ankara

Mülayim, Ziya Gökalp, “Kooperatifçilik Politikası” Cumhuriyet, 2 Mart 1992

Mülayim, Ziya Gökalp; Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları, Ankara 1992.

Mülayim, Ziya Gökalp; Türk Kooperatifçiliğinin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri, Friedrich Ebert Vakfı, İstanbul 1990.

Mülayim, Ziya Gökalp; Türkiye’de Tarım Kooperatiflerinin Federatif Örgütlenmesi ve Başlıca Sorunları Üzerinde Bir Araştırma. (Profesörlük Tezi), A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları : 463, Ankara 1970. 3.

Ocak A, 2006, Türk Konut Sektöründe, Maliyet- Etkinlik Analizi:Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Yerel Yönetim, Konut Yapı Kooperatifleri Ve Özel Kesimde Karşılaştırmalı Bir Analiz, Gazi  Türkiye’de Kooperatif Ve Devlet İlişkilerinin Tarihi Gelişimi 159 Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İşletme Eğitimi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara.

Oksay K ,1979, Büyük Mağazacılık ve Tüketim Kooperatifçiliği, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayın No: 41, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Ankara.

Osmanağaoğlu G., 2007, Cumhuriyet Dönemi Hayvancılık Politikaları ve Kooperatifçilik, Türkiye‟de Kooperatifçiliğin Temel Sorunları ve Çözüm Yolları, Gazi Üniversitesi, KOOP-MER Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, T.C. Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yayını No:1, Ankara.

Ödül, Ö.M. 2006. Çiğ süt pazarlamasında tarımsal kalkınma kooperatiflerinin rolü (Çanakkale İli Biga İlçesi Örneği). Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya

Özdemir N, 1981, Kooperatifçilik, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayın No:163, Ankara.

Özdemir N, Başaran B., (2003), Türkiye‟de Kooperatifçiliğin Fikir, Anayasa ve Kalkınma Planları Çerçevesinde Ġncelenmesi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 142, 33- 46.

Özdemir, G., Z., G., Mülayim ve İ., H., İnan. 1992. Türk tarımında girdi kullanımında kooperatiflerin payı. Tarım Ekonomisi Dergisi, 1(1):

Özdemir, N. 1996. Tekirdağ İlinde tarımsal kooperatiflerde kooperatif ortak ilişkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özdemir, N., Kiracı, M.A. 2006. Bağcılıkta üreticilerin sorunlarının çözümünde örgütlenme durumu ve olanakları: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi örneği. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya

Özköse K, 2003, Anadolu‟nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Tasavvufi Zümre ve Akımların Rolü, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: VII / 1, Haziran, 249 – 279.

Özüdoğru, H. 2004. Köy-Koop Kırklareli Birliği’nin ekonomik analizi ve yöneticilerin kooperatif işletmelerinin başarısına etkilerinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Polat, Hüseyin 2014, “Kooperatif Eğitimi: Dünyadan Örnekler”,

Rehber, Erkan 2011, “Kooperatifçilik”, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa

Sayın, B., Sayın, C. 2004. Türkiye’de tarımsal üretici örgütlenmesi, Avrupa Birliği’ne uyum hazırlıkları ve Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Antalya,

Sayın, C., Mencet N., Taşçıoğlu Y. 2007. Süt pazarlama ve dağıtım yapısında kooperatiflerin rolü ve önemi, Antalya İli Örneği. Gazi Üniversitesi, Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, Ankara

Serinikli, N. ve İ., H., İnan. 2011. Küreselleşme sürecinde tarım kooperatifleri ve küreselleşmenin tarım kooperatiflerine etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 17 (2)

Serinikli, N., 2009. Küreselleşmenin Kooperatifler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Terin, M., Yavuz, F., Yıldırım, İ., Güler, O.İ. 2010. Hayvansal Üretimin Gelişmesinde Kooperatiflerin Rolü: Kırklareli Merkez Erikler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

Uluslararası Kooperatifler Birliği (UKB)/ Avrupa Kooperatif ve Sosyal İşletmeler Araştırma Enstitüsü (2014), “Dünya Kooperatifçilik İzlencesi (DKİ) 2014”, http://ica.coop/sites/default/files/WCM2014.pdf (15/03/2015).

Uluslararası Kooperatifler Birliği, http://www.ica.coop/coop/statistics.html

Üner N, (1992), Kooperatif İşletmeciliği, Doğruluk Matbaacılık, İzmir.

Üngör A, (2006), Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumuna ilişkin Bir Değerlendirme, Karınca Dergisi, Sayı: 833, Nisan, 38- 39.

Yaldız C, Mülayim Z. G., 1994, Türkiye‟de Tarım Kooperatiflerine Kooperatif İlkelerinin Uygulaması, Kooperatifçilik Dünyası, Sayı: 277, Nisan.

Yaman, S., 2001. Küreselleşme http://w3.gazi.edu.tr/web/syaman/kuresellesme2.htm (Erişim Tarihi 16.10.2007). www.turkforum.net/IMF-Türkiye ilişkiler, (Erişim Tarihi,

Yaşar, Haşmet; Türkiye’de ve Dünya’da Kooperatif Kuruluşların Sosyo-Ekonomik Yapısı, Bursa 1983. 2.

Yercan, M.. 2007. Türkiye ve Avrupa Birliğinde tarımın örgütlenme deseni ve tarımsal kooperatifler. Tarım Ekonomisi Dergisi. 13(1)

Yıldırım B., 2005, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ülkemiz Tarımsal Kooperatifçiliği Adına Avrupa Birliği Müzakere Sürecine Hazırlık Çalışmaları ve Bu Süreçte Hedefleri, Kooperatifçiliğin Sorunları Çözümleri ve Fırsatlar, 18. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları: 97, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Ankara.

Yılmaz, H., Gül, A. 2010. Adana İlinde Kooperatifler aracılığıyla uygulanan süt sığırcılığı projelerinin genel bir değerlendirmesi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa.

Yüksel S, 2005, Kooperatifçiliğin Türkiye‟deki Tarihi Gelişimi, Önemi ve Sayısal Veriler Işığında Günümüzdeki Durumu, 18 Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Türk Kooperatifçilik Yayınları, Yayın No: 97, Ankara

Yüksel, Ş. E. 2006. Kooperatiflerde örgüt kültürü. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.