İzmir Marşı’nda Türk askerinin İzmir’e girişi, coşkun bir Mustafa Kemal Atatürk ve  yurt sevgisi dile getirilir.İzmir, bu sevginin sürdürülmesinin insanların dayanışması ile olası olduğunu bilmiştir. Model olarak  tarımsal kesimde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin özerklikleri kaybetmeksizin daha büyük ve güçlü ekonomik yapılar şeklinde birleşmesine olanak veren  örgütlenmelere gitmiş ve “İzmir Dağlarında Dayanışmanın Çiçekleri Olan Kooperatifler’”le Türkiye’ye örnek olmuş ve olmaktadır.

İzmir,kooperatiflerin düşün olarak beslenmesinde de , bir başka deyişle ARGE’ye (Araştırma-Geliştirme)  çalışmalarının şart olduğunu gerekli olduğunu görmüştür.

Bu amaçla kurulan “Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı”nın geçmişi 1993 yılına değin  uzanmaktadır.

VAKFA ADI VERİLEN “MAHMUT TÜRKMENOĞLU”KİMDİR?

Vakfa adı verilen Mahmut Türkmenoğlu, öncelikle Almanya’ya köyden işçi göçünü de organize eden “Bademler Köyü Kooperatifi”nin kurulmasında  ve kooperatifin geliştirilmesinde  başat rol oynamış bir mühendis ve politikacı idi.

Bademler Kooperatifi’nin seracılık alanındaki girişimleri, O’nun çalışmalarıyla söz konusu olmuştu.

Türkiye genelinde tanınması ise, 1974’te kurulan CHP-MSP Koalisyon Hükümeti’nde Gümrük ve Tekel Bakanı olması ile söz konusu oldu. Dönemin tütün politikalarında üretici lehine tavır aldı. O’nun sayesinde zürra  emeğinin karşılığını  gördü ve de Türkiye’de  “hayali ihracat” sahteciliğini ortaya çıkardı.

Köy-Koop hareketi’nde de öncü rol oynadı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’yle milletvekilliğinin sona ermesinin ardından kooperatifçiliğe geri döndü.

Mahmut Türkmenoğlu, 1992 yılında sonsuzluğa uğurlandı.

MAHMUT TÜRKMENOĞLU KOOPERATİFÇİLİK VAKFI’NIN İLK KURULUŞ GİRİŞİMLERİ

Vakfın kuruluşu ile ilk girişimler Mayıs 1993 yılında başladı. Kuruluşunda o yıllar  Türkiye Sosyal Ekonomik Ve Siyasal Araştırmalar Vakfı(TÜSES) İzmir Temsilcisi olan Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı başat rol oynadı .Kaymakçı,üniversite gençlik yıllarından beri  arkadaşı Süleyman Genç aracılığıyla Mahmut Türkmenoğlu’nu  tanıyordu.

Kaymakçı,bir ziraat profesörlüğünün kazandırdığı  bilgi  ışığında Türkiye tarımında işletmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan aile  işgücü temeli küçük ve orta ölçekli köylü işletmelerinin gereksinmelerinin karşılanmasında kooperatif örgütlenmenin gereğini  biliyordu.Ancak bu yaklaşımın uygulamasında Mahmut Türkmenoğlu’nun kooperatifçilik çalışması  Kaymakçı’ya yol göstermişti.

Türkiye tarımsal amaçlı kurulmuş çok sayıda kooperatif vardı.Ancak bu kooperatiflere bilimsel açıdan yol gösterecek  kurumlar çok sınırlı düzeydeydi.İşte bu gereksinmeyi karşılamak üzere bir düşünce üretim merkezi  olacak bir vakfın kurulması yararlı olacaktı.Bu  düşünce ile Kaymakçı,Türkiye tarımsal amaçlı kooperatifçiliğinin geliştirilmesinde  öncülerden biri olan Mahmut Türkmenoğlu’nun adının verileceği bir vakfın kurulması için  Bademler Kooperatifi yöneticilerine ve  Mahmut Türkmenoğlu ailesine öneri getirdi. Bu öneri, aynı zamanda geçmişin değerlerine sahip çıkılması düşüncesinin ve bir kadirbilirliğin  sonucu idi.

Yönetmelikler hazırlandı ve kuruluş için Mahmut Türkmenoğlu’nun politikacı ve kooperatif yoldaşları İzmir’e davet edildi.Onlar arasında CHP-MSP Koalisyon Hükümeti’nde bakanlar kurulundaki arkadaşı Erol Çevikçe ve kooperatifçilerin düşün duayeni Prof.Dr.Ziya Gökalp  Mülayim  gibi adlar İzmir’e geldiler.Yapılan ilk toplantıda Vakfın  kurucu başkanlığına Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.

Bununla birlikte vakfın resmen kuruluşu maddi nedenlerden dolayı gerçekleşemedi.

MAHMUT TÜRKMENOĞLU KOOPERATİFÇİLİK VAKFI  RESMEN  2017 YILINDA KURULDU.

Vakfın resmen kuruluş çalışmaları 2016 yılında başlatıldı.Bademler Kooperatifi’nin o yıl yapılan  genel kurulunda vakfın yeniden kurulması için Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı’nın  önerisi kabul edildi.

Kuruluş için bir araya gelen Mahmut Türkmenoğlu’nun sevenleri ve  dostları yeni bir yönetmelik  hazırladılar. Yönetmelikte,ülkemizde kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan Vakfın temel amacının: “Gönüllü ve serbest giriş ilkesi, Ortağın demokratik yönetimi ilkesi, Ortağın demokratik katılımı ilkesi, Özerklik ve bağımsızlık ilkesi, Eğitim, öğretim ve bilgilendirme ilkesi, Kooperatifler arası işbirliği ilkesi ve Toplumsal sorumluluk ilkesİ gibi Kooperatifçilik İlkeleri’ne uygun  düşünce üretimine katkıda bulunmaktır” şeklinde özetlendi.

İmece ile vakfın kuruluşu için gerekli kaynaklar, Vakıflar  Genel Müdürlüğü’ne taahhüt edildi.

Vakfın ilk genel kurulu, 28 Mayıs 2017 günü Bademler Köyü’nde (İzmir-Urla)  yapılarak çalışmalara başlanıldı.

MAHMUT TÜRKMENOĞLU KOOPERATİFÇİLİK VAKFI  YÖNETİM KURULLARI

Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı”nın ilk yönetim kurulu Mehmet Sever(Başkan),Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı(Başkan Yardımcısı), Ali Ulaş Bilir (Sayman), Ali …(Yazman)Mehmet Türkbay(Üye) Yolcu Bilginç (Üye)’den oluşmuştur.

17  Kasım 2018 günü yapılan genel kurulunda da    Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı (Başkan),  Yolcu Bilginç (Başkan Yard.) ,  Ali Ulaş Bilir (Sayman), Mehmet Türkbay (Üye) ,  Ziya Çavdar (Üye) olarak  görev almışlardır.

13 Kasım 2021 Bademler  Tiyatrosu Bademler Mahallesİ-Urla/ İzmir’de yapılan genel kurulunda Yönetim Kurulu başkanlığına Hülya Türkmenoğlu seçilmiştir.

MAHMUT TÜRKMENOĞLU KOOPERATİFÇİLİK VAKFI ÇALIŞMALARI

Bilimsel ve Düşünce Üretim Etkinlikleri

Bu kapsamda;

 • 20 Nisan 2018’de “Tam Bağımsızlık ve Kooperatifçilik Paneli” ,
 • 21 Eylül 2018’de “Türkiye’nin Tohumluk Gerçeği Forumu”,
 •  21 Ekim 2018’de   “Tarımsal Kooperatifçilik Stratejisi Ne Olmalı? Çalıştayı”’nı düzenlendi. Dört ayrı çadırda yapılan çalıştayda; “Tarımsal Kooperatifler nasıl bir örgütlenme stratejisi benimsemeli?”,”Tarımsal Kooperatiflerde Demokrasi ve katılımcılık nasıl olmalı?”,”Tarımsal Kooperatifler ile yerel yönetimler ve demokratik kitle örgütleri arasındaki ilişkiler nasıl olmalı?” ve “Devletin tarım ve tarımsal kooperatifçilik politikası nasıl olmalı?”konuları tartışıldı.
 • 8 Şubat 2019- “Köy Enstitüleri,Tarım ve Örgütlenme “Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Genel Başkanı Prof.Dr.Kemal Kocabaş (Konferans)
 • 3-4 Temmuz 2019-“19 Mayıs 1919 ışığında Türkiye Cumhuriyeti-Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı-Ütopyalar Toplantısı/Karaburun(Konferans)
 • 3-4 Temmuz 2019-“Gıda Güvenliği ve Emperyalizm -Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı-Ütopyalar Toplantısı/Karaburun(Konferans)
 • 6 Eylül 2019-“Türkiye Tarımı Üzerine Çözüm Yolları”-Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı-Menemen Belediyesi(Konferans)
 • 25 Ekim 2019-“Kooperatifçilik temelli Tarımsal Çözüm”- Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı-Tarım ve Gıda Etiği Derneği-Adnan Saygun Salonu(Bildiri)
 • 19 Mayıs 2019-“ Atatürk Devrimleri:Tarım ve Kooperatifçilk- Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,Hüseyin Yurttaş,Ahmet Gürel ve Tevfik Kızgınkaya(Panel)
 • 4  Ocak 2020- Doğal Yaşam Köyü Konferans Salonu/Bademler (Arayış Toplantısı)
 • 16 Ekim 2021-“ Tarımın Distopyası ve Ütopyası -Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı-Ütopyalar Toplantısı/Karaburun (Konferans)
 • 12 Kasım 2021-“İzmir Kooperatif Analizi Çalıştayı-İzkakoopprojesi-Ekonomi Üniversitesi( Çalıştay) gibi bilimsel ve düşünce üretim etkinlikleri düzenlendi.

Diğer Etkinlikler

Bilim Danışma Komisyonu’nun oluşturulması

Vakıf yönetim kurulumuz çalışmalarına katkıda bulunmak üzere; Muammer Niksarlı,Neptün Soyer,Prof.Dr.Tayfun Özkaya,Prof.Dr.Yaşar Uysal,Prof.Dr.Murat Yercan,Mehmet Sever,Ç.Özcan Kokuludan oluşan bir “Bilim Danışma Komisyonu”nu oluşturulmuştur.

Kurul ilk toplantısını Ziraat  Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde 15 Şubat 2019 günü gerçekleştirmiş ve toplantıda,Vakfın ele alması gereken öncelikli  bilimsel çalışmaların neler olması gerektiği  konusunda görüşmeler yapılmıştır.

Medya Komisyonu’nun oluşturulması

Vakfın medya ile ilişiklerinin düzenlenmesi amacıyla Seyfettin Şen ve Yusuf Özkan’dan oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Bilim Danışma Komisyonu’nun 15 Şubat 2019 günü yapılan toplantısına Seyfettin Şen’de katılmıştır.

Vakıf Kahvaltısı

16 Şubat 2019 günü saat 10.00’da “Vakıf Gönüllüler Bahar Kahvaltısı “ adıyla bir kahvaltı düzenlenmiştir.

Kooperatifçilik Akademisi

Bilim Danışma Komisyonu üyelerimizi de kapsamak üzere Vakfımıza bağlı  bir “Kooperatifçilik Akademisi”nin gerçekleştirilmesi de planlanmıştır.

Kooperatif Dökümantasyon Merkezi

2019-2020 Dönemi’nde bir”Kooperatif Dökümantasyon Merkezi”nin oluşturulması planlanmıştır.Bu merkezde,ağırlıklı olarak tarımsal amaçlı bilimsel çalışmalar olmak üzere diğer  ayınlar,araştırıcılara sunulacaktır.Anılan eserler dijital ortamlarda da görüşe sunulacaktır.

Bilimsel Çalışmaların Desteklenmesi

2019-2020 döneminde ilgili fakülte ve bölümlerde,yine özellikle tarımsal amaçlı kooperatifleşme ilgili yüksek lisans çalışmalarına destek verilmesi konularında çalışmalar yapılması tasarlanmaktadır.  

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı’nın  Kurucu Başkanı  

Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı Kurulması Girişiminin 1994 Yılında Ki Kurucu Üyeleri

Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı, Mahmut Türkmenoğlu’nun vefatından sonra ( 26 Şubat 1994 tarihinde ) bir grup kişilerin girişimiyle kurulmaya çalışıldı.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı E.Ü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayhan Çıkın E.Ü. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tayfun Özkaya E.Ü. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ercan Kızılay E.Ü. Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet G. Elbek E.Ü. Öğretim Üyesi
Hasan Şengül S.S. Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı
Bülent Baratalı Urla Belediye Başkanı
Ç. Özcan Kokulu Gödence Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı
Hüsmen Gürkan Pancar Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı

Bu girişimin Vakıf Senedi Kurucu üyeleri ise şöyledir;

Mustafa Kaymakçı
Erol Çevikçe
Çağatay Özcan Kokulu
Ahmet Göker Elbek
Ercan Yüksektepe
Sadi Tayfun Özkaya
Ali Şenol
Ayhan Çıkın
Fuat Aynibal
Osman Dirik
Zeynel Kozanoğlu
Fatma Hülya Eryiğit
İlhan Demiroğlu
Murat Kulaç
Zeynep Sina
Murat Cano
Ayşegül Andıç
Bülent Baratalı
Hulusi Kocatürk
Filiz Türkmenoğlu
Murat Kutsal Türkmenoğlu
Hasan Şengül
Mehmet Oral
Nahit Temiz
İsmet Alver
Atila Candır

O gün için vakfettikleri değer 250.000 TL 

Türkmenoğlu Ailesi tarafından vakıf girişimcilerine iletilmiş olan kurucu üyeler öneri listesi şöyledir;

Atila Candır
Ali Rıza Bodur
Bektaş Göçmen
Behram Öztürk
Erol Dündar
Durcan Eminbayer
Ekrem Bulgun
İhsan Alyanak
Hülya Eryiğit
Turgut Ersoy
Oğuz Anter
Kamuran Tekeli
Yaşar Varol
Dr.Ziya Aksan
Nihat Ay
Erol Güngör
Nejdet Eryiğit
Mustafa Oğlak
Erşan Güventürk

Maalesef bu girişim Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı kurulamamıştır.

1994 Yılında Başkan Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI'nın Konuşması

Sevgili Kooperatifçi Dostlar, Kooperatif Dostları,

Bademler Kooperatifi ile Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı’nın düzenlemiş olduğu kuruluş etkinliklerimize hoş geldiniz. 

Çağdaş demokrasilerin önde gelen göstergelerinden birisi, yurttaşların devletin dışında, devletin güdümünde olmayan, kendi istekleri ve çabalarıyla kurmuş oldukları örgütlerin varlığıdır ve etkinliğidir.

Biz bu örgütlere, sivil toplum örgütleri diyoruz. Bu örgütler ya da gruplar ile yurttaşlar kentten köye, fabrikadan çiftliğe, aileden okula kadar içinde yaşadığımız her ortamda işçiler, köylüler, gençler, kadınlar ortak yararları için çözüm yollarını ararlar. Sorunlarının çözümünü salt merkezi ve yerel iktidarlara bırakmazlar.

Bu sivil toplum örgütleri ya da gruplarında bir araya gelen yurttaşlar, ister merkezi ister yerel iktidarların uygulamaya koydukları kararları sürekli irdelerler, yanlışlıklarını eksikliklerini söylerler, aynı zamanda kendileri seçenekler ve eylemler üretirler.

Demokrasiyi sivil toplum örgütleri aracılığı ile böyle bir etkinlik verilmediği takdirle, demokrasinin salt 4 ya da 5 yılda kendi temsilcilerinin seçim hakkı olarak yorumlandığı ya da öyle düşünüldüğü bir toplumda yurttaşlar, büyük ölçüde güçlüler tarafından yönlendirilir, koşullandırılır ve kolayca şekillendirilen yığınlar tarafına dönüştürülürler.

Sivil toplum kurumları denilen kurumlar arasında partiler, dernekler, meslek odaları, sendikalar, kooperatifler, vakıflar ve benzeri kurumlar sayılabilir.

Bu kurumlar içinde demokrasi, katılım ve dayanışmanın uygulandığı ya da uygulanmaya çalışıldığı kooperatifler çağımızda giderek önem kazanmışlardır.

Bu gün bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kooperatifçilik önemli bir sosyal ve ekonomik hareket olarak kabul edilmekte, ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Kimi bilim kişileri son yıllarda kamu ve özel sektörler yanında üçüncü bir sektör olarak, kooperatif sektörünün varlığını bildirmektedirler.

Tarım kesiminde de kooperatifçiliğin dev adımlar attığı görülmektedir. Aynı zamanda ileri bir tarım ülkeleri olan Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kooperatif kurumlar çok ileri boyuttadırlar. Kimi ülkelerde tarımsal üretimde kooperatiflerin payı yüzde doksanların üzerindedir. Söz gelişi Danimarka ya da Hollanda’da süt sanayiinde et sanayiinde kooperatifler uluslar arası kuruluşlar olarak çalışmaktadır. Özel sektör firmaları bile bu ülkelerde kooperatiflerin uydusu olmuşlardır.

Yurdumuzda da kooperatif örgütlenmelerinin önemi giderek anlaşılıyor. Tarım kesiminde de özellikle küçük tarım işletmelerinin kimi sakıncalarının giderilmesinde yaşamsal bir etkinliğe sahip olması isteniyor. Bununla birlikte Türkiye Kooperatifçiliğinde beklenilen amaçların henüz gerçekleşemediği görülmektedir. Bu sivil toplum örgütleri, kimi örnekleri dışında ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde başarılı olamamışlardır.

Bu durumun nedenleri arasında kooperatifçiliğin finansman, üst örgütlenme, mevzuat, denetim ile eğitim ve araştırma gibi önemli sorunlarının çözülmemiş olmaları sayılabilir. Anılan sorunların her birinin kooperatif hareketinin başarısı için gerekli olduğunu biliyoruz. Örneğin birim kooperatiflerin federal bir yapı içinde üst örgütlenmelerinin gerekliliği kaçınılmazdır. Kooperatifler böylelikle büyük aracı, sanayi ve holdinglerle yarışabilir, dış ticarette ve sanayileşmede etken rolü oynayabilirler.

Bu sorunların bir kesimi örneğin finansman, üst örgütlenme gibi konular, kooperatif örgütlenmenin gereğine inanan siyasal yaklaşımların iktidar olmasıyla ya da siyaseti belirlemesiyle çözülebilir. Bunlar için ilk aşamada yasal çözümlemelere gereksinme vardır.

Ancak bunlar arasında bir konu vardır ki, burada sorumluluk bir başka deyişle konunun çözümlenmesinde kooperatif birimlere, kooperatifçilere, kooperatif dostlarına büyük görevler düşüyor. Bunun için yasal çözümlemeler, devletin desteğine mutlaka gerek görülmeyebilir.

Bu konuda, eğitim ve araştırmadır. Kooperatif eğitiminin geliştirilmesi, kooperatif ilke ve yöntemlerinin yöneticilere, kooperatif çalışanlarına ve halka öğretilmesi şeklinde özetlenebilir.

Türkiye’de kooperatifçilik eğitimine yeterince önem verilmedi görülmektedir. Araştırmalarda çok yetersizdir. Bu konu, bilinçli ya da bilinçsiz ihmal edilmiştir. Devletin var olan etkinlikleri başlangıç aşamasındadır. Doğrudan kooperatifçilik okulları yok gibidir. Çeşitli meslek okulları ve üniversiteler de çok yeni olarak kooperatifçilikle ilgili bölümler açılmaya başlamıştır.

Bu durumun sonucu olarak tarımsal kooperatif birimlerde verimlilik son derece düşüktür, kıt olan kaynaklarda tüketilmektedir. Ortaklar ve halkta güven ve dayanışma eksikliği de eklenirse başarısızlık artmaktadır. Temelinde bilgi eksikliği olan bu olgunun, kooperatif birimlerin başarısızlığı da diğer etmenlerle birlikte etkili olduğu görülmektedir.

Özetle diğer kooperatifler gibi tarımsal amaçlı kooperatiflerde de bilgi ile donanmış, bilinçli, öngörülü, atak ve yaşam tarzı kooperatifçilik olan önder ortaklara ve profesyonel kooperatifçilere gereksinme vardır. Bu açıdan eğitim ve araştırmanın, insan unsurunun iyileştirilmesinde yaşamsal önemi vardır. Ancak bu konunun çözümlenmesi için salt devletin yapacağı etkinlikler en azından yeterli değildir. Kaldı ki bu eğitimin niteliği siyasal iktidarların niteliğine göre de değişebilir. Daha doğrusu, artık her şeyi kendimizin dışında başkalarından çözüm üretilmesini beklemenin zamanı geçmelidir, geçmek zorundadır. Bu çözümleme kendiliğinden sağlanamaz. Sizler, bizler, hepimiz bir araya gelerek çözümlemede önemli işler yapabiliriz. Bizim geleceğimizle ilgili işleri bizim yararımıza biz çözmeliyiz. Bu doğrultuda yeni yaklaşımlar geliştirmeliyiz.

Değerli dostlar, İçinde bulunduğum bir grup arkadaşla iki yıldır İzmir ve Manisa illerinde Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin bir sosyal demokrat vakıf olan Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı nın katkısıyla Kooperatif eğitimi konusunda kimi çalışmaları yürüttük. Son olarak ‘ Genç Önderler Semineri ‘ adıyla yaptığımız iki günlük bir seminerde kooperatifçi dostlar ve kooperatif dostları bir soru sorduk, acaba doğrudan kooperatif sorunlarına yönelik olarak araştırma ve eğitim konularında çalışma yapacak bir örgütlenmeyi başarabilir miyiz? Yanıtını verdik. Ege Bölgesi ve İzmir ilinde kooperatif bilimler araştırma ve eğitim konularında bilgiye gereksinme duyuyorlar. İkincisi bu gereksinmeyi karşılayacak yeterli birim kişilerimiz ve uzmanlarımız var ve sonunda Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı’nı kurmak üzere yola çıktık. Adını neden Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı olarak düşündük? 

Değerli dostlar,

İnsanlık kitlelerin tarihi olarak yorumlanabilir. Ancak bu kitlelere yön veren önderlerin varlığı unutulamaz. Bu önderler toplumların ilerlemesinde katkıda bulunurlar. Mahmut Türkmenoğlu’ da bunlardan birisidir. Bademler Köyünün yetiştirdiği bir önderdir. Bademler Kooperatifinin kuruluşunda, daha sonra da tarımsal amaçlı kooperatiflerin üst örgütlenmesinde büyük emekleri geçti. Eylemiyle, yaptıklarıyla, kırsal kesimin köylülüğün çağdaşlaşmasına katkıları oldu. O, ‘Yoksul köylülükten kurtulmanın çaresi kooperatifleşmeyle birlikte tarımın sanayileşmesi’ diyordu.

Bu doğrultuda öncelikle tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması konularında çalışmalar yapmayı tasarlıyor. Kooperatif birimlerince kurulmuş kuruluşlara katılmayı ve ortaklık yapmayı düşünüyor.

Vakfın basın yayın konularında da etkinlikleri olacak. Bu bağlamada basın yayın organları kuracak ve işletecek.

Son olarak, ancak ağırlıklı bir şekilde kültürel etkinlikler de yapmak istiyoruz. Mahmut Türkmenoğlu Vakfı adına yazı ve araştırma yarışmaları düzenlenecek ve ödüller verilecek. Kitlenin kooperatifçilik konularında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için toplantılar düzenlenecek. Kooperatifçilik dokümantasyon merkezi kurulacak. Kütüphaneler ve kitaplıklar yapılacak.

Değerli dostlar,

Amaçlarımızın ve etkinliklerimizin gerçekleşmesi bize bağlı. Bunların gerçekleşmesini istiyorsak bu girişime omuz vermemiz gerekiyor. Kendimizin gücüne güvenmenin zamanı gelmiştir. Bademler Kooperatifçileri, kooperatifçiler ve kooperatif dostları hem bir kadir birlik örneği göstermek hem de temelde kooperatif harekete  eğitim ve araştırmalarla katkılarda bulunmak üzere Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfının kuruluş çalışmalarını sürdürüyoruz.

Bu vakıf neleri yapmayı amaçlıyor, etkinlikleri neler olacak?

Vakıf öncelikle araştırma etkinliklerine ağırlık vermek istiyor. Kooperatifçiliğin sorunlarını çözmek üzere araştırmalar yapacak, yaptıracak ya da araştırmaları destekleyecek. Araştırma bursları verecek. Gerekiyorsa enstitüler kuracak.

Eğitim ve yayın etkinlikleri arasında kooperatif ortakları, yöneticiler ve kooperatif çalışanları ve kitleler için kooperatifçilik konularında kurslar düzenleme, toplantılar yapma gibi konular sayılabilir. Vakıf, ekonomik etkinliklerde de bulunmayı planlıyor. Bizler girişimci kurul üyeleri olarak bir vakıf senedi hazırladık. Bu senet taslağını tartışmak ve kuruluş konularını görüşmek üzere 27 Ocak 1994 günü bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle birim kooperatiflerine, kooperatifçilere ve Mahmut Türkmenoğlu’nun eşitlikçi dünya görüşünü savunan dostlarına çağrı çıkaracağız. Amaçlarımızı paylaşıyorsanız bu toplantıya geliniz. Hep birlikte Türkiye’de devlet desteği olmaksızın kendi gücümüz ve bilincimiz ile ilk sivil kooperatifçilik vakfını kuralım.

Bugün Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfının ilk ödül törenini de düzenlemiş bulunuyoruz. 

Bu ödül töreninde Kurum Başarı Ödülünü Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, Hizmet Ödülünü çok yakında yitirdiğimiz kooperatifçi dost Husmen Gürkan’ın şahsında yakınlarına ve Bilim Ödülünü de Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim’e vereceğiz.

Sözlerimi sonluyorum. Kooperatifçiliğin temel ilkeleri olan demokrasi katılım ve dayanışma ilkelerinin Türkiye’de egemen olmasını diliyor, sizlere girişimci kurul üyeleri arkadaşlarım adına, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.