MAHMUT TÜRKMENOĞLU KOOPERATİFÇİLİK VAKFI SENEDİ

VAKIF:

Madde 1-Vakfın adı Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi İzmir İli,  Urla İlçesinde olup, adresi Bademler Kooperatifi’ dir. (Vakıflar 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2. Maddesinin a fıkrası gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez)

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- Vakfın gayeleri şu şekildedir:

1-Gönüllü  ve Serbest  Giriş İlkesi, Ortağın Demokratik Yönetimi İlkesi, Ortağın Demokratik Katılımı İlkesi, Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi, Eğitim,Öğretim  ve Bilgilendirme İlkesi, Kooperatiflerarası İşbirliği İlkesi ve Toplumsal Sorumluluk İlkesi  gibi kooperatifçilik ilkelerini savunmak,yayın ve yayım faaliyetlerini yapmak,

2-Finansman,  Üst Örgütlenme , Eğitim ve Araştırma,Mevzuat  ve  Denetim Sorunu gibi kooperatifçilik sorunlarının çözümü konusunda  araştırmalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek,

3-Kooperatifçilil ile ilgili her konuda sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

4-Kooperatif kuruluşalar arasında eşgüdümü sağlamak,

5-Kooperatifçiler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak,

6-Başta Kooperatifçilik olmak üzere Ziraat, Sosyoloji ve Ekonomi-politik dallarında eğitim gören Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine burslar vermek,

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakıf amacında belirtilen konuları gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür.

1-Sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için kamu ya da özel kurumlarla işbirliği yapar. Konferans, kongre,seminer,sempozyum,panel,açık oturum ve benzeri toplantılar ile sergiler, konserler, şenlikler ve geziler düzenler.

2-Kooperatifler arasında sosyal ilişkileri, dayanışma ve işbirliğini arttırmak için çeşitli organizasyonlar düzenler.

3-Amacına uygun olarak taşınmaz mal alır, kiralar ve devreder. Lokal açar. 

4-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf ve derneklerle  federasyon kurar ya da kurulu bir federasyona katılır ve gerekli izin alınarak  vakıfların kurabileceği tesisleri kurar.

5-Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki vakıf, dernek ya da kuruluşlara üye olur ve bu kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar ya da  yardımlaşmada bulunur, projeler üretir ya da projelerde ortaklık yapar. 

6-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

7-Kooperatifçilerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

8-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

9-Vakfın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda vakıf ve diğer derneklerle ya da sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

10-Amaçlarında belirtilen konuları gerçekleştirmek üzere etkinliklerde bulunur.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 62.000 TL’ dır.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Mütevelli Heyeti 
 2. b) Genel Kurul
 3. c) Yönetim Kurulu. En az 5 (Beş) Asil, 5 (Beş) Yedek kişiden oluşur.
 4. d) Denetim Kurulu. En az 3 (Üç) Asil, 3 (Yedek) kişiden oluşur.

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan edilen kişi ve tüzel kişilerden oluşur.

Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa  veya başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. 

Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları ve ya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9-Genel Kurul, vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyeti ve yönetim kurulunun önerisi ve mütevelli heyetin onayı ile vakfa üye olan kişilerden oluşur. Üyelik için vakfa maddi ve manevi desteği olmak ve amaçları doğrultusunda hizmet vermek gibi koşullar istenir. Vakfa  sonradan  Genel Kurul kararıyla giren üyelerin ölümleri durumunda üyelikleri düşer. Tüzel kişilerin de varlığı sona erdiğinde üyelikleri düşer. Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Yönetim kurulunu seçmek,
 2. b) Denetim kurulunu seçmek,
 3. c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen  ya da değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen  ya da değiştirerek kabul etmek,
 6. f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 I)Yönetim Kurulunca teklif edilen üye adaylarının kabulü ve üyelerin vakfa ödeyecekleri yıllık aidat ve desteklerin belirlenmesi

GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Genel kurulun ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
 2. b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Genel kurul ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine  ya da genel kurul üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile;  senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.Genel kurul üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Genel kurul karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, genel kuruldan bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme  ya da ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 (Beş)asil ve 5 (Beş)yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun Genel Kurul üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve sayman üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 5(Beş)toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıya verilecek cevaba göre işlem yapılır. Yazılı cevap verilmemesi halinde yönetim kurulu görevinden karar alınarak uzaklaştırılır.

Toplantı yeter sayısı ( ) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Genel kurulca belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve genel kurulun onayına sunar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. i) Genel kurulun kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. 
 10. j) Genel kurul toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 
 11. k) Genel kurul toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

m)Genel kurul toplantısında karar alınmış konularda yönetmelik vb. konularda hazırlık yapar ve Genel kurul sunar. 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, genel kurulca kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (Üç) kişiden oluşur. Ayrıca 3 (Üç)yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce genel kurula gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 5. e) Üye aidatları

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 17- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya genel kurul üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 18- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Genel Kurulca Vakfın gayesine uygun bir tüzel kişiliğe devredilecektir.

Ancak yönetim kurulunun veya genel kurul üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve genel kurul üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 19- Vakıf mütevelli heyetinin adı ve soyadı, adların ABC  sırasına göre aşağıda gösterilmiştir.